KÉRELEM

 

Tárgy[1]: Hozzáférés személyes adatokhoz/

Személyes adatok törlése/ helyesbítése /

kezelésének korlátozása / titkosítása/

Álnevesítés

 

Tisztelt nextmeet global Kft.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 17. § (2) bekezdése szerinti jogommal élve kérem személyes adataim törlését.

Név:    ……......................................................................................................................................................

Az Érintett beazonosításához szükséges további adatok: ............................................................... ............................................................................................................................................................................

Hozzáférni/Törölni/ Helyesbíteni/Korlátozni/ Titkosítani/Álnevesíteni kívánt adatok: …………………………………………….………………………………………...…………...…………………………………………………………………………………………………………...………………………………..………………………………………………...

 

Felhívom szíves figyelmét, hogy az Infotv. 18. § (1) bekezdése alapján a törlésről az Adatkezelő köteles engem, továbbá mindazokat értesíteni, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították.

Az Infotv. 18. § (2) bekezdése szerint, amennyiben az adatkezelő a kérelmemet nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban vagy elektronikus úton közölnie kell a törlés elutasításának ténybeli és jogi indokait.

A választ a következő címre / e-mail címre kérem megküldeni: .............................................................

A törvényben meghatározott eljárási kötelezettség nem teljesítése esetén, az Infotv. 52. § (1) bekezdése értelmében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.

 

 

 

Kelt, …………………., …………..év …………….. hónap …. nap

 

 

…….………………………..

Kérelmező aláírása

 [1] Az egyes kérelmekbe a konkrét tárgy kerül beírásra